Geslaagde Algemene Ledenvergadering afdeling Muziek NKH

Dinsdag 21 februari was het weer zover: De Algemene Ledenvergadering van de afdeling Muziek NKH! Na een gedegen voorbereiding door het bestuur van de afdeling Muziek, er moesten immers vele bijlagen worden klaargemaakt, vond in het gebouw van de Sociëteit NKH aan de Stationsstraat de vergadering plaats. Het begon om 20.00 uur met de opening van de vergadering door voorzitter Henk Couwenberg. Hij begon met de mededeling blij te zijn 20 aanwezigen te mogen begroeten en gaf aan dat er 20 afmeldingen waren. Het verslag van vorig jaar kwam aan de orde en werd vastgesteld.

 

 

 

 

 

 

Vervolgens kwamen de diverse jaarverslagen aan de orde, waarvan werd kennisgenomen. Het jaarverslag van de afdeling Muziek moest worden vastgesteld, wat verder geen verwikkelingen opleverde. Met dank aan de auteurs van de diverse verslagen kwam penningmeester Loek Hamers aan de beurt. Loek gaf verantwoording over de financiën van de afdeling Muziek. Met een resultaat van € 345 kon het afgelopen boekjaar positief worden afgesloten. Hulde aan de penningmeester! Er was een opmerking over de verschillen in contributie tussen het Harmonieorkest en het Seniorenorkest. Na een duik in het verleden, over de ontstaansgeschiedenis daarvan, werd door de voorzitter voorgesteld dat het bestuur naar de verschillen terdege zal kijken. De kascontrolecommissie, bestaande uit Sjef Verstijnen en Marijke Verhagen, gaf naar aanleiding van hun controle decharge aan het bestuur. Marijke gaf een welgemeend compliment aan penningmeester Loek Hamers. Marijke en Sjef worden bedankt voor de uitgevoerde controle. De kascontrolecommissie voor volgend jaar werd vastgesteld: Sjef treedt af en Nico Donders neemt zijn plaats in.

Toen kwamen de beleidsplannen aan de orde. Al bij het eerste plan, van het Harmonieorkest, werd opgemerkt dat een aantal zaken nog niet zijn besproken binnen het Harmonieorkest. Daarom kon het nu niet worden vastgesteld. Nadat het bij de leden aan de orde is geweest, volgt alsnog vaststelling. Omwille van een gelijke werkwijze voor beide orkesten zal voor het Seniorenorkest dezelfde procedure worden gevolgd. Het beleidsplan van de afdeling Muziek werd vastgesteld, exclusief de plannen van de individuele orkesten.

De begroting voor 2017 werd door de vergadering vastgesteld. We zien dat er in de toekomst minder inkomsten zullen zijn, dus zal ook in de uitgaven daarmee rekening moeten worden gehouden. Een andere mogelijkheid is natuurlijk om de inkomsten te verhogen, maar dat is niet eenvoudig. Als we kijken naar een mogelijkheid, bijvoorbeeld de Anjercollecte, dan is dat het afgelopen jaar niet doorgegaan, simpelweg omdat er te weinig leden zijn die met de collectebus rond willen gaan. Gelukkig waren er nog extra inkomsten van de acties met wijn, bonbons, textiel en Meimarkt. De inkomsten worden verder gecompleteerd door de contributies van de leden en de subsidie van de gemeente Tilburg.

Ook was er een agendapunt voor de verwelkoming van nieuwe leden in de orkesten. In totaal 9 , waarvan 5 bij het Harmonieorkest en 4 bij het Seniorenorkest. Tenslotte gaf Peter Tuerlings aan herkiesbaar te zijn en is hij prompt voor zijn bereidwilligheid hiervoor beloond door dat met algemene stemmen te aanvaarden. Wel gaf Peter aan dat dit zijn laatste periode zal zijn. Na de rondvraag was rond 21.00 uur de vergadering voorbij.

De voorzitter bedankte de aanwezigen voor de komst, belangstelling en inzet en dat gold ook zeker voor de leden van het bestuur: Johan Geijsels, Bart Bedaux, Peter Tuerlings, Loek Hamers en Henk Couwenberg. Per slot van rekening zijn we bij het welslagen van een vereniging sterk afhankelijk van de bereidheid van vrijwilligers om bestuurstaken te verrichten en alle andere vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de muziek. Respect en hulde!

Na afloop werd er onder het genot van een glaasje nagebabbeld en natuurlijk wat geëvalueerd!

Henk Couwenberg