Het roer om

Bij de start van het nieuwe speelseizoen heeft het bestuur van de Afdeling Muziek zich samen met Peter Spierings gebogen over de toekomst van onze orkesten. We kwamen unaniem tot de conclusie dat de kwaliteit van het Harmonieorkest onder druk staat en daar willen we wat aan doen. Onze zorg komt voort uit onderstaande punten:

 • We willen kwalitatief goede, aantrekkelijke concerten verzorgen in 2021, uitmondend in een groot opgezet TOP 2000 concert in december, maar we constateren dat de huidige kwaliteit met name van het HO niet op het gewenste peil is.
 • Er zijn en er ontstaan komende periode vacatures die we willen opvullen door (zij)instromers te interesseren voor deelname aan onze orkesten.
 • We hebben in ons beleidsplan een groeiambitie neergelegd die we in 2021-2022 willen waarmaken.
 • We willen het spelen in onze orkesten uitdagender, maar ook aantrekkelijker maken, om de motivatie bij iedereen erin te houden en liefst te vergroten. Het repertoire moet worden afgestemd en opgebouwd op basis van de specifieke doelen en de concerten die we op de rol hebben staan. De keuze wordt bepaald aan de hand van: wat kunnen we goed aan, maar is ook niet te simpel. Voldoende uitdaging blijft ook belangrijk.

Om aan deze voornemens handen en voeten te geven gaan we het volgende doen om de kwaliteit te verbeteren en de motivatie erin te houden.

 

1. Repertoire

 • Het repertoire wordt vanaf september afgestemd op het eindejaarsconcert in december 2020.
 • Vanaf 1 januari 2020 gaan we ons volledig richten op het TOP 2000 concert in december 2021. We stellen in september een concertagenda (cirva drie concerten) op voor 2021, waarbij we steeds delen uit het TOP 2000 concert ten gehore zullen brengen.
 • Met Peter Spierings is afgesproken dat we daarnaast een ‘ijzeren repertoire’ onderhouden, dat we te allen tijde, bij elke zich voordoende gelegenheid uit de kast kunnen trekken en meteen kunnen spelen.
 • Daarnaast zal de repetitie van tijd tot tijd wat anders van opzet worden: d.w.z. een plenaire repetitie met het voltallige orkest en daarna een deelrepetitie gericht op specifieke secties, waarbij de speelkwaliteit per sectie kan worden opgevijzeld.

 

2. Bevorderen motivatie

Natuurlijk willen we het leuk en gezellig houden, maar tegelijkertijd mag deelname aan een orkest als het onze niet al te vrijblijvendheid worden. Daarom vindt het bestuur het nodig om de (ongeschreven) regels voor de repetities aan te scherpen:

 • We willen afspreken dat je je partij kent als je naar de repetitie komt en niet andersom.
 • De discipline tijdens de repetitie kan wat beter: graag minder geklets tussendoor. Bewaar dat voor de ‘naborrel’ (want ook die gaan we regelen).
 • We zorgen voor een stok achter de deur door de focus op de concertagenda voor 2021.

 

3. Organiseren van spelverbeterende activiteiten
Om ons spel te verbeteren denkt het bestuur aan de volgende activiteiten:

 • We nodigen een deskundige uit die met muzikanten individueel of in groepjes of met het hele orkest aan de slag gaat.
 • In plaats van een repetitie organiseren we een keer een workshop waarbij een specifiek onderwerp of probleem aan bod komt.
 • Het is en blijft ook heel nuttig om thuis met elkaar, in groepjes of per sectie, af te spreken.
 • Peter Spierings gaat, zoals hiervoor aangegeven, van tijd tot tijd met specifieke groepjes of secties aan de slag.

 

4. Actieve werving van nieuwe leden
Jongeren (blijvend) interesseren voor het spelen in een Harmonieorkest is geen sinecure. Het Opstaporkest is voor de jonge (en oudere) deelnemers uiteraard de ‘springplank’ naar het Harmonieorkest zodra het vereiste niveau is bereikt. Maar we willen ons toch nadrukkelijk ook richten op de oudere zij-instromers. De aanname is dat van die kant er voldoende latente belangstelling bestaat, maar dat de drempel voor toetreding laag moet zijn. Daarvoor stelt het bestuur een introductiepakket samen dat de instroom moet bevorderen.

Bestuur Afdeling Muziek