Impressie van de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Muziek

Op woensdag 17 februari 2016 hebben we een Algemene Ledenvergadering gehouden voor de leden van de Afdeling Muziek.

De opkomst was een stuk groter dan vorig jaar: inclusief het bestuur waren er 23 leden en 15 leden hadden zich officieel afgemeld.

Na een welkomstwoord van Peter Tuerlings stelde hij, als waarnemend voorzitter, direct de verkiezing van onze nieuwe voorzitter aan de orde . Henk Couwenberg die al bijna een jaar als aspirant-voorzitter heeft gefunctioneerd werd bij acclamatie (dus zonder hoofdelijke stemming en mét applaus) tot voorzitter gekozen. Ons bestuurslid Bart Bedaux , volgens schema aftredend, maar herkiesbaar, werd eveneens bij acclamatie herkozen.

Hierna werd de agenda ter hand genomen.

De vergadering verliep in een constructieve sfeer. De jaarverslagen van de orkesten en van de afdeling Muziek werden als informatief ervaren. De gestelde vragen konden door het bestuur naar tevredenheid worden beantwoord.

De ‘verplichte’ financiële agendapunten werden waar nodig toegelicht door onze penningmeester Loek Hamers en ondervonden een goed onthaal bij de aanwezigen. De Jaarrekening 2015 is vastgesteld. Een positief advies van de kascommissie werd overgenomen door de vergadering, waarmee het bestuur decharge werd verleend en de begroting 2016 is vastgesteld.

De vele nieuwe leden werden officieel welkom geheten als lid van onze vereniging en na een bescheiden rondvraag werd, onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun inbreng, de vergadering gesloten.

Na afloop werd onder het genot van een drankje nog genoeglijk nagepraat, waarmee de avond zeker geslaagd mag worden beschouwd.

Vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze informatie?

Spreek de bestuursleden aan of stuur een mail naar ons e-mailadres: nkh.harmonie([at])harmonietilburg.nl

Johan Geijsels, secretaris bestuur afdeling Muziek NKH