Oprichting NKH 18 september 1843: officiële notulen

“Op den 18 September des jaar achtienhonderd drie en veertig vergaderde de ondergenoemde Heren zich op de bovenzaal van het Tilburgs Koffijhuis te Tilburg om gezamentlijk eene Harmonie op te rigten als:

<60 namen>

De Heer Aarts stelt voor om over te gaan tot de benoeming van Een president en vier commisfarifen van de hoonaire leden en wel door stemming met geslotene niet ondertekende billetten. Hiertoe overgaande en die stembilletten gezien zijnde zoo blijkt dat benoemd zijn:

De Heer J.M. Aarts tot President en de Heeren A. Mombers , C.P.G. Cox, F.J. Verbunt en C. van Roesel als hebbende de meeste stemmen op zich vereenigd , welke heren zich deze benoeming hebben laten welgevallen. De President stelt voor om den eerste dinsdag van November EK weder te vergaderen, ten einde alsdan het indien tuschentijd door de directie op te maken provisioneel regelement te hooren voorlezen.

De Heer C.A. Korff word benoemd tot directeur de muziek en de active leden werden verzocht in hunne eerste bijeenkomst eene secretaris voor de muzijk onderling onder hun te benoemen. Niemand iets meer aan te merken hebbende wordt de vergadering gesloten.

C.P.G. Cox”