Oproep secretaris voor het bestuur van de afdeling Muziek NKH (V/M)

De werkzaamheden van de afdeling Muziek zijn de volgende: (uit beleidsplan afdeling Muziek NKH 2016-2017):

Het bestuur van de afdeling Muziek voert algemeen bestuur over alle zaken die de afdeling Muziek (kunnen) aangaan, overlegt met het sociëteitsbestuur en de verschillende orkestbesturen, die vertegenwoordigd zijn in de samenstelling van het afdelingsbestuur.

Het bestuur van de afdeling Muziek is bevoegd tot het aanstellen van de dirigenten voor de orkesten. Dit in overleg met de het betreffende orkestbestuur. Het bestuur van de afdeling Muziek stelt de verwachte prestaties en de vergoeding vast.

Het bestuur van de afdeling Muziek is verantwoordelijk voor alle financiële zaken: opstellen begroting (en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid, blijkend uit een financieel jaarverslag), aanvragen subsidies, vaststelling contributies en de inning daarvan, verwerving van inkomsten uit donaties, fondsen, sponsoring en overige inkomsten.

Uit praktische – en efficiencyoverwegingen wordt een aantal zaken op “centraal” niveau voor beide orkesten georganiseerd of gefaciliteerd: de ledenadministratie, het verzorgen van (basis-)subsidie-aanvragen , het lidmaatschap van de KNFM en de BBM, aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten en de aanschaf, opslag en distributie van bladmuziek.

Tevens vindt t.a.v. het volgen van muzieklessen door leden van de orkesten afstemming plaats met Factorium, Art-fact en de betrokken muzikanten. Met het oog op financiële duidelijkheid voor alle partijen loopt het betalingsverkeer via de penningmeester van de afdeling Muziek.

De taak van de secretaris van het bestuur van de afdeling Muziek NKH is samen te vatten als:

  • Het voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur;
  • Het zorgen voor verslaglegging van de vergaderingen; het maken van actielijsten en de bewaking daarvan;
  • Het verzorgen van uitgaande correspondentie;
  • Het beheer van het e-mailadres van de afdeling Muziek NKH
  • Het coördineren van algemene subsidie-aanvragen;
  • Het coördineren van de opzet van een voortschrijdend Beleidsplan;
  • Het maken van een jaarverslag en het regelen, zowel inhoudelijk als vergader-technisch van de Algemene Ledenvergadering;
  • Het leveren van een bijdrage aan beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming tijdens de vergaderingen van het bestuur.

Gestreefd wordt naar een presentatie van de nieuwe secretaris tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 februari 2018.
Reacties graag uiterlijk 1 februari 2018.

Nadere inlichtingen bij de voorzitter van het bestuur van de afdeling Muziek NKH, Henk Couwenberg of bij de huidige secretaris, Johan Geijsels.