Van de voorzitter

2015 Was voor onze verenigingen een jaar waarin we ons beste muzikale beentje hebben voorgezet. Zowel het Harmonie-orkest als het Seniorenorkest hebben schitterend werk verricht met het geven van hun concerten. Het saxofoonensemble Sax-O-13 heeft in de loop van het jaar diverse keren opgetreden en zij zijn met hun muzikale inspanning een welkome aanvulling voor de totale verdiensten van de orkesten. Zowel muzikaal maar ook financieel. Want de penningmeesters zien er nauw op toe dat de taakstelling van de begrotingen wordt gehaald en gelukkig zijn we er dit jaar weer goed in geslaagd.
2015 Is ook het jaar waarin we onze samenwerking met de orkesten hebben verstevigd. De commissie Saamhorigheid had daarvoor een aantal voorstellen ingediend en dat heeft onder meer geresulteerd in een gezamenlijke (gezellige) feestavond. En niet te vergeten het geslaagde Eindejaarsconcert dat nu voor het eerst werd georganiseerd door een gezamenlijke commissie.
Het Opstaporkest gaat gestaag meer vorm krijgen en het aantal (jeugd)leden neemt verder toe. Dat is ook het resultaat van de inzet van een aantal leden die onder andere op basisschool De Elzen de leerlingen met blaasmuziek hebben laten kennismaken. Ook volgend jaar komt hier weer een vervolg op.
De besturen zijn in beraad met elkaar en met het Sociƫteitsbestuur om over de toekomst na te denken van het gebouw en de orkesten (zie elders in de Info).
Zo zie je, er gebeurt van alles op allerlei gebied. Daarom past een woord van grote dank aan alle leden die op een of andere manier hebben bijgedragen aan het welslagen van de orkesten. Zonder ieders inspanning kan een orkest niet bestaan!
Moge jullie inzet van dit jaar een inspiratie en motivatie zijn om volgend jaar weer van de partij te zijn!

Voor 2016 wens ik iedereen alle goeds, veiligheid, gezondheid en een (muzikaal) inspirerend nieuw jaar!

Henk Couwenberg, voorzitter Afdeling Muziek NKH