Van het bestuur Afdeling Muziek

 In de afgelopen maanden (september tot en met december 2015) heeft het bestuur zich o.a. gericht op de volgende zaken.

Contacten met bestuur Sociëteit
Het nagenoeg volledig vernieuwde sociëteitsbestuur heeft zich bezonnen op een meerjarenperspectief voor de sociëteit en de aangesloten afdelingen. Het bestuur van de Afdeling Muziek wordt bij de gedachtewisseling betrokken.
Intussen is de lijn ingezet om in het sociëteitsgebouw de oorspronkelijke functie beter tot zijn recht te laten komen: een huis van/voor de muziek. Om te beginnen een thuisbasis bieden voor onze orkesten, mogelijkheden verbeteren voor het houden van repetities en het geven van concerten. Daarnaast ook een platform bieden voor andere muziekgroepen, muziekstijlen, koren e.d. om te repeteren en zich te presenteren.
Om deze gedachten te kunnen verwezenlijken kan het noodzakelijk zijn de indeling of de voorzieningen van het gebouw aan te passen. Hiernaar wordt onderzoek gedaan. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht om het gebouw bij de ontwikkelingen van de Spoorzone te betrekken. De Stationsstraat, waaraan ons sociëteitsgebouw is gelegen, wordt immers dé nieuwe verbinding tussen Station, Spoorzone en Binnenstad. Voor het daartoe benodigde onderzoek is een subsidie-aanvraag ingediend bij het Rijk.
In de loop van 2016 zal duidelijkheid ontstaan, waarna in 2017 besluiten kunnen worden genomen en gerealiseerd.

Procedure voor bruikleen muziekinstrumenten
Met ingang van 2015 gold een nieuwe regeling voor het lenen van muziekinstrumenten in eigendom en beheer van de Afdeling Muziek. Onderdeel van deze nieuwe regeling was dat voor het lenen van een instrument een vergoeding moest worden betaald.
Met name dit onderdeel hebben we geëvalueerd. We zijn tot de conclusie gekomen dat het belang van het gebruik van onze instrumenten door leden van onze orkesten, en daarmee de bijdrage aan de muzikale prestatie van de orkest, zwaarder weegt dan de (beperkte) financiële opbrengst.
Om die reden is besloten met ingang van 2016 géén vergoeding meer te vragen voor het gebruik van onze instrumenten.
De nieuwe procedure is hierop aangepast en zal met ingang van 1 januari 2016 in werking treden.
Het beheer van de instrumenten is met ingang van die datum in handen van Dick Kolijn. Dit betekent dat Annelies Ooms het stokje aan hem over draagt.
We zijn Annelies veel dank verschuldigd voor haar tomeloze inzet om tot een goede inventarisatie, registratie en sluitend beheer van onze instrumenten te komen. Waarvoor hulde!

Ontwerp aanhanger goedgekeurd
In onze vergadering van 16 december hebben we ook het ontwerp voor het opknappen van onze aanhanger goedgekeurd. De zijkanten zijn gereserveerd voor onze Afdeling Muziek.
De achterkant wordt ingevuld door Wijnstra Services, die ook een aanzienlijke financiële bijdrage aan het opknappen van de aanhanger heeft geleverd.
Op bijgaande foto zien jullie een impressie van het definitieve ontwerp.
Nu het ontwerp is vastgesteld kan opdracht gegeven worden tot het uitvoeren daarvan, zodat we in de loop van 2016 met onze aanhanger de spullen van onze orkesten weer netjes kunnen vervoeren!

Voorbereiding aanvraag Financiële Basis Bijdrage (FBB)
Door Art-Fact, Platform voor Amateurkunst in Tilburg wordt t.b.v. het functioneren van onze orkesten een financiële basisbijdrage verstrekt. Deze bedraagt  € 5000 à € 6000 per jaar.
Natuurlijk voor ons een zeer belangrijke financieringsbron. We zetten dan ook altijd ons beste beentje voor om die subsidie binnen te halen. Dit is nu weer aan de orde voor de jaren 2016 en 2017.
Belangrijke elementen zijn: een (meerjaren) beleidsplan, een goede registratie van de leden, professionele ondersteuning bij repetities en
concerten (dirigenten), stimuleren van (muzikale) ontwikkeling van de leden van de orkesten, promotie van onze muziek en veel, liefst stedelijke,
concerten met hoge bezoekersaantallen.
De inzet van vele leden via besturen, commissies en (muzikale) inzet leidt ertoe dat we als gezamenlijke orkesten prima scoren op alle belangrijke onderdelen van de subsidie-aanvraag.
We verwachten dan ook voor de komende jaren keurig onze basissubsidie binnen te krijgen. Deze wordt via onze begroting ingezet voor het functioneren van onze orkesten.

Tenslotte
Hiermee sluiten we de informatie over onze bestuursactiviteiten 2015 af.
Graag wil ik u vast attenderen op de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Muziek op woensdag 17 februari 2016 om 20.00 uur in het Sociëteitsgebouw.
In deze vergadering zullen we verantwoording afleggen over onze bestuursactiviteiten in 2015 en zullen we o.a. de begroting voor 2016 voorleggen.
Reserveer alvast de datum in uw agenda!

Namens bestuur afd. Muziek NKH,  Johan Geijsels, secretaris

Vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze informatie?
Spreek de bestuursleden aan of stuur een mail naar ons e-mailadres: nkh.harmonie([at])harmonietilburg.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bestuur-aanhanger