Vanuit het bestuur van de afdeling Muziek NKH

Beste mensen,

Graag willen we jullie weer eens bijpraten vanuit het bestuur van de afdeling Muziek NKH. Het afgelopen jaar was een relatief rustig bestuursjaar in die zin dat er zich geen bijzonderheden hebben voorgedaan die extra bestuurlijke aandacht vereisten. Maar er is wel een heleboel gerealiseerd…..!
Om te beginnen de vele concerten van de verschillende orkesten van onze afdeling Muziek. In nagenoeg elke NKH-Info heeft u verslagen kunnen lezen van optredens binnen of buiten. Dat zijn natuurlijk vooral de successen van de muzikanten zelf en van de dirigenten die elke keer weer de muzikanten weten te motiveren om thuis te oefenen, fanatiek te repeteren en uiteindelijk mooie concerten te presenteren aan soms zeer verschillende doelgroepen.
Het bestuur van de afdeling Muziek NKH mag daarbij op de achtergrond faciliteren met het regelen van de financiën, repetitiefaciliteiten en zo nodig het beschikbaar stellen van instrumenten.

Het bestuur heeft een belangrijke taak in het verwerven van (extra) financiële middelen. Denk hierbij aan het stimuleren en mede-organiseren van bijvoorbeeld de textielinzameling. U hebt daarover meer kunnen lezen in de NKH-Info’s nummer 76 en 81. Verder het opzetten en mede-organiseren van de Meimarkt. In nummer 78 heeft u daarover een enthousiast verslag van de coördinator kunnen lezen. De wijn- bonbonactie is ook een belangrijk instrument om extra inkomsten te verwerven.
Op moment van schrijven van dit stuk is de opbrengst nog niet bekend. Wel is duidelijk dat in menig huiskamer een flesje wijn en/of een bonbonnetje uit deze actie een bijdrage heeft geleverd aan plezierige en feestelijke momenten.

Een bijzondere gebeurtenis was de wedergeboorte van onze aanhanger. Na veel overleg met verschillende partijen is mede dankzij financiële bijdragen van het sociëteitsbestuur en Wijnstra Services een prachtige – zo goed als nieuwe – aanhanger opgeleverd met grote promotievlakken voor onze NKH en de orkesten. In NKH-Info nr. 80 heeft u het sprookje van de aanhanger kunnen lezen, geredeneerd vanuit de gevoelens van de aanhanger zelf. De aanhanger is volop in bedrijf en bij het Eindejaarsconcert stond deze als blikvanger voor de deur bij ’t Plein in Udenhout.

En, wat het Eindejaarsconcert betreft, dit is ook dit jaar weer -onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de afdeling Muziek- voortreffelijk georganiseerd door een gezamenlijke commissie van bestuursleden en muzikanten uit beide orkesten. Met een goede opkomst, een enthousiast publiek, mooie concerten en een deels gezamenlijk optreden was het weer een groot succes!

Kort daarvoor hebben op 23 november onze muzikanten, veelal samen met hun partners, kunnen genieten van een etentje aangeboden door het bestuur van de Sociëteit in samenwerking met Wijnstra Services. Hierbij konden we als bestuur afdeling Muziek NKH dankzij de inzet van het ‘Caecilia-tientje’ alle gasten een aantal consumpties aanbieden.
Daarmee, en met een gezellige muzikale invulling kon een compleet ‘avondje uit’ worden aangeboden. Door veel gasten zeer gewaardeerd!

Intussen nadert het einde van het kalenderjaar: altijd een drukke tijd voor uw bestuur. Het jaar 2016 moet afgesloten worden in financiële zin, de jaarrekening en het jaarverslag moeten worden opgemaakt. Ook de voorbereiding van het nieuwe bestuursjaar is in volle gang: het beleidsplan moet worden geactualiseerd, basis-subsidieverstekker ArtFact moet worden geïnformeerd over mogelijke wijzigingen in onze orkesten en/of ledenbestand en/of financiële aspecten en er moet een begroting 2017 worden opgesteld.

Op de achtergrond speelt mee dat er wellicht in de toekomst belangrijke ontwikkelingen zijn voor het sociëteitsgebouw aan de Stationsstraat (u las daarover in NKH-Info nr. 83) en dat we ons gaan voorbereiden op de viering van het 175-jarig bestaan van onze Sociëteit in 2018.

Informatie over dit alles zal aan de leden van de afdeling Muziek verstrekt worden tijdens de Algemene Leden Vergadering die – volgens huidige planning- in februari 2017 zal plaatsvinden. Daarover zullen we u nog nader informeren.

In dit verhaal hebben we op diverse plekken verwezen naar NKH-Info’s. Dit informatiebulletin vervult een steeds belangrijker rol bij het verstrekken- en delen van informatie met- en tussen de leden. Over verdere uitbreiding van de digitale informatieverschaffing hebben we met de redactie en vormgevers in de afgelopen maanden overleg gehad. In 2017 zullen nieuwe stappen worden gezet om meer en meer gebruik te maken van dit middel om u te informeren.

Tenslotte: allen die zich als muzikant, en door het op zich nemen van extra taken ingezet hebben voor de successen van onze orkesten in de ruimste zins des woords, hartelijk dank! Met uw betrokkenheid kunnen we een prachtige afdeling Muziek in stand houden en prima laten functioneren: daar kunnen we met zijn allen trots op zijn…..!

We wensen u een heel goed, voorspoedig en gezond 2017 en we hopen u graag te ontmoeten, natuurlijk op de repetities van onze orkesten en in het bijzonder ook op de Nieuwjaarsreceptie van de Sociëteit NKH op woensdag 18 januari 2017!

Vriendelijke groet,
Johan Geijsels, secretaris bestuur afdeling Muziek NKH

Vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze informatie?
Spreek de bestuursleden aan of stuur een mail naar ons e-mailadres: nkh.harmonie([at])harmonietilburg.nl